1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej:

a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską, to Sprzedawca nie zwraca różnicy między tymi dwoma przesyłkami).
b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ( koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy)

2. Zgodnie z art. 38 ww. ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


a) Świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - Spersonalizowane zamówienia.
d) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) Zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

Wynikające z obowiązujących przepisów prawo konsumenta do odstąpienia od umowy dotyczy gotowych produktów, natomiast jednak gdy przedmiotem zamówienia jest spersonalizowany kryształ 3D/2D z wygrawerowanym zdjęciem/grafiką według specyfikacji Klienta nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy wynikające z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a firma Christine sp z o.o. nie jest zobowiązane przepisami prawa do jego przyjęcia oraz automatycznego zwrotu ceny jego zakupu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości wykonania zamówionych produktów Klient ma jednak zawsze prawo złożyć reklamację.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

4. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W celu dokonania zwrotu Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa wyżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem

9. Zwracany Towar należy odesłać na adres firmy: Christine Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 29B m 17, 87-720 Ciechocinek.

10. Kupujący powinien odesłać Towar wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z konta).

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2. REKLAMACJE

1. Towary sprzedawane w sklepie internetowym 3dgrawer.pl są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4. W celu dokonania reklamacji Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza.

5. Wzór formularza należy wydrukować uzupełnić i załączyć do przesłanej paczki.

6. Koszty zwrotu przesyłki pokrywa firma Christine Sp. z o.o. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez naszych specjalistów, którzy stwierdzą czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

7. Towar powinien zawierać opakowanie umożliwiające bezpieczny transport

8. Towar powinien zostać przysłany kompletny

9. Kupujący powinien odesłać Towar wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z konta).

10. Koszty poniesione przez konsumenta w związku z realizacją jego uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176), Sprzedawca ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową rzeczywiście istnieje.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website